Terma & Syarat Peraduan My Cabaran Shaylanista

 1. Promosi ‘My Cabaran Shaylanista’ akan berlangsung dari 16 September 2017 hingga 30 November 2017 (“Tempoh Promosi”). Wipro Unza (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Penganjur”) berhak untuk memendekkan atau memanjangkan Tempoh Promosi tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Promosi akan dibatalkan secara automatik.
 2. Promosi ini terbuka kepada semua rakyat dan pemastautin tetap Malaysia manakala Peraduan Peringkat B terbuka kepada semua wanita bertudung yang merupakan rakyat Malaysia, yang berumur 18 tahun ke atas (pada 16 September 2017) kecuali kakitangan Penganjur dan ahli-ahli keluarga terdekat mereka, termasuk syarikat-syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar-pengedar, agensi-agensi pengiklanan dan promosi pihak Penganjur.
 3. Untuk menyertai Promosi ini:
  1. Para peserta mesti membeli mana-mana produk SAFI Shayla yang turut serta bernilai RM25.00 dan ke atas dalam satu resit dari mana-mana kedai yang turut serta semasa Tempoh Promosi. Satu (1) resit tersebut melayakkan peserta kepada satu (1) tuntutan Hadiah dengan Pembelian dan satu (1) penyertaan Peraduan.
  2. Peringkat A – Tuntutan Hadiah dengan Pembelian:
   i. Tunjukkan resit asal kedai kepada Promoter SAFI Shayla di kedai yang sama atau di kaunter khidmat pelanggan kedai tersebut pada hari pembelian yang sama untuk mendapatkan satu (1) Tiket Hadiah Bertuah.
   ii. Ikuti langkah-langkah dalam Tiket Hadiah Bertuah untuk tuntutan hadiah.
   iii. Tuntutan hadiah adalah berdasarkan dasar pertama-datang-pertama-dilayan dan sementara stok masih ada.
  3. Peringkat B – Penyertaan Peraduan
   i. Tangkap gambar ATAU rakam video (30 saat atau kurang) cabaran anda.
   ii. Kongsi gambar ATAU video di Facebook atau Instagram dengan hashtag #MYCABARANSHAYLANISTA dan #expeRIAnce.
   iii. Simpan resit bercetak tunggal asal yang bertarikh dalam Tempoh Peraduan sebagai bukti pembelian.
  4. Hanya resit-resit bercetak asal dengan butiran produk yang jelas akan diterima. Salinan resit dan resit cetak semula tidak akan diterima. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan resit-resit yang sukar dibaca, rosak dan diubah.
  5. Setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan, Peraduan akan bermula pada pukul 12.00 pagi dan berakhir pada pukul 11.59 malam.
 4. Cara pemilihan pemenang Peraduan:
  1. Hadiah Utama x 3 pemenang: Para pemenang Hadiah Utama akan ditentukan berdasarkan gambar atau video yang paling kreatif diterima sepanjang Tempoh Peraduan. Hanya gambar-gambar dan video-video asli akan dipilih.
  2. Para pemenang yang layak akan diumumkan dalam satu pos pada laman Facebook dan akaun Instagram pihak Penganjur.
  3.  Para pemenang yang layak dikehendaki untuk menghantar nombor telefon mereka dalam mesej peribadi kepada pihak Penganjur dalam tempoh masa yang ditetapkan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak dapat ditag dalam pos Facebook atau Instagram atau gagal membalas kepada pihak Penganjur sebelum tarikh akhir atas sebarang sebab.
  4.  Para pemenang yang layak dikehendaki menghantar melalui Pos Laju/kurier semua resit bercetak asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan berserta salinan kad pengenalan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh pemberitahuan sebagai pengesahan bukti pembelian. Sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang.
 5. Hadiah-hadiah:
  1. Peringkat A – Hadiah dengan Pembelian:
   i. Hadiah #1: Produk SAFI setiap satu.
   ii. Hadiah #2 x 1,000: Wang tunai RM50.00 setiap satu.
   · Hadiah akan diberikan dalam bentuk cek berpalang dan akan dihantar ke alamat yang diberi oleh peserta dalam masa 6-8 minggu selepas Tempoh Promosi. Kesemua cek mestilah dijelaskan dalam masa enam (6) bulan dari tarikh cek dikeluarkan. Semua cek yang tidak dijelaskan enam (6) bulan selepas tarikh cek dikeluarkan akan dilupuskan oleh pihak Penganjur.
  2. Peringkat B – Peraduan:
   i. Hadiah Utama x 3: Peluang mencabar diri di Taman Tema Terhebat Dunia melalui Projek Theme Park Astro Ria bersama selebriti popular.
   ii. Tarikh dan masa cabaran akan ditentukan oleh Pihak Penganjur. Terma dan Syarat Projek Theme Park Astro Ria mesti dipatuhi. Kos dokumen perjalanan, insurans peribadi, kos perjalanan dan perbelanjaan lain ditanggung oleh pemenang. Sekiranya pemenang tidak boleh melancong, tidak sesuai untuk melancong atau membuat cabaran, tidak layak untuk mendapatkan pasport atau visa atas sebarang sebab, kelayakan pemenang tersebut akan dilucutkan dan hadiah akan dibatalkan. Pihak Penganjur tidak akan membayar pemenang tersebut atas kegagalan untuk melancong atau membuat cabaran. Semua pemenang mestilah menandatangani kontrak hak imej dengan pihak Penganjur dan/atau Astro Ria dan sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak membatalkan kelayakan pemenang berkenaan dan mencari pemenang lain sebagai gantian.
   iii. Setiap peserta layak untuk memenangi satu (1) hadiah sepanjang Tempoh Peraduan.
  3. Kesemua hadiah mestilah dituntut oleh pemenang atas perbelanjaan sendiri dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh pemberitahuan. Semua hadiah yang gagal dituntut enam puluh (60) hari selepas tarikh pemberitahuan akan dilupuskan oleh pihak Penganjur.
  4. Peserta dikehendaki untuk mengemukakan bukti pengenalan diri semasa atau sebelum penuntutan hadiah sebagai pengesahan. Bentuk-bentuk bukti pengenalan diri yang diterima oleh pihak Penganjur adalah seperti berikut: Kad Pengenalan Malaysia/ Lesen Memandu. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan peserta/pemenang atas kegagalan dalam mengemukakan bukti pengenalan diri.
  5. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menggantikan hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang lebih kurang sama nilainya tanpa sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh ditukar milik, dikembalikan atau ditukar dalam apa jua bentuk lain atas apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan. Semua hadiah diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’.
 6.  Dengan menyertai Peraduan ini dan menghantar penyertaan, para peserta mengesahkan bahawa gambar dan/atau video yang disertakan adalah milik peserta.
 7. Sebarang gambar dan video yang dianggap tidak sesuai untuk Peraduan ini, di atas budibicara mutlak pihak Penganjur, akan dibatalkan daripada Peraduan ini. Gambar atau video yang tidak sesuai termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
  1. Pornografi, lucah, mengandungi elemen seksual atau yang melampau;
  2. Kandungan politik atau propaganda;
  3. Memaparkan nombor plat kereta, nombor telefon atau alamat peribadi;
  4. Pencirian tidak sopan sebarang etnik, bangsa atau atau kumpulan agama;
  5. Sebarang bahan pihak ketiga yang mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan, logo, tanda yang boleh mengenalpasti sesuatu jenama atau hak milik lain mana-mana orang yang hidup atau mati atau entiti, atau yang boleh dibantah.
 8.  Semua gambar dan video yang dihantar tidak akan dikembalikan. Gambar-gambar dan video-video daripada para pemenang tidak boleh digunakan dalam mana-mana publikasi atau iklan untuk produk syampu tanpa kelulusan daripada pihak Penganjur terlebih dahulu
 9. Pihak Penganjur dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam Peraduan ini tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan, kegagalan penghantaran dan/atau gangguan mesej Facebook dan Instagram yang dihantar atau diterima dan tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang penggunaan telefon bimbit atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan sepanjang Peraduan ini.
 10.  Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kepincangan teknikal rangkaian atau talian telefon, sistem komputer dalam talian, server atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan emel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet dan/atau laman web.
 11. Para pemenang akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan dalam Peraduan ini.
 12. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta memberi keizinan untuk memberi maklumat peribadinya dan Pihak Penganjur berhak menyiarkan, menggunakan nama dan/atau gambar dan/atau video pemenang serta penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang bayaran pampasan mahupun pemberitahuan dan setiap peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan ke atas penggunaan penyertaan tersebut oleh pihak Penganjur.
 13. Pihak Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk memberi perkhidmatan-perkhidmatan atau untuk berhubung dengan peserta. Maklumat ini disimpan oleh pihak Penganjur dalam kaedah yang sesuai dengan data tersebut dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan mengemukakan maklumat peribadi peserta, pihak Penganjur menganggap bahawa keizinan telah diberi kepada pihak Penganjur dan/atau agen-agen yang dilantik olehnya untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan promosi yang terkini dan di masa hadapan serta untuk menambahbaikan produk-produk dan perkhidmatannya. Sekiranya peserta memaklumkan pihak Penganjur melalui talian pelanggannya di 1800-888-867 bahawa maklumat tersebut tidak patut digunakan sebagai asas untuk hubungan seterusnya, pihak Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat peserta tidak akan diberi atau dikongsi dengan syarikat-syarikat/rakan-rakan lain untuk kegunaan bebas mereka.
 14. Dengan menyertai Peraduan ini, setiap peserta harus bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat rasmi yang ditetapkan serta segala keputusan muktamad pihak Penganjur.
 15. Pihak Penganjur berhak untuk meminda, membatal atau mengubahsuai Terma dan Syarat Peraduan atau membatalkan Peraduan ini tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu dan para peserta dianggap telah bersetuju dengan segala perubahan tersebut. Untuk Terma dan Syarat terkini, rujuk laman Facebook pihak Penganjur.
 16. Keputusan pihak Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan keputusan pihak Penganjur tidak akan dilayan.

Cara-Cara Untuk Menyertai Peraduan My Cabaran Shaylanista:

 1. Peserta perlu membeli produk-produk SAFI Shayla bernilai RM25 dan ke atas dalam satu resit pembelian di mana-mana outlet dalam tempoh peraduan. Satu (1) resit tersebut memberi hak kepada peserta untuk satu (1) Hadiah dengan pembelian dan satu (1) entri peraduan.
 2. Peringkat A – Tuntutan Hadiah dengan Pembelian :
  1. Tunjukkan resit asal kedai kepada Promoter SAFI Shayla di kedai yang sama atau di kaunter khidmat pelanggan kedai tersebut pada hari pembelian yang sama untuk mendapatkan satu (1) Tiket Hadiah Bertuah.
  2. Ikuti langkah-langkah dalam Tiket Hadiah Bertuah untuk tuntutan hadiah.*
  3. Tuntutan hadiah adalah berdasarkan dasar pertama-datang-pertama-dilayan dan sementara stok masih ada.
 3. Peringkat B – Penyertaan Peraduan (hanya terbuka untuk ‘wanita bertudung’):
  1. Tangkap gambar ATAU rakam video (30 saat atau kurang) cabaran anda.
  2. Kongsi gambar ATAU video di Facebook atau Instagram dengan hashtag #MYCABARANSHAYLANISTA dan #expeRIAnce.
  3. Simpan resit bercetak tunggal asal yang bertarikh dalam Tempoh Peraduan sebagai bukti pembelian.
   *Terdapat 2 jenis hadiah:
   • Produk-produk SAFI Shayla – pemenang-pemenang perlu menuntut daripada Promoter SAFI Shayla atau dari kaunter khidmat pelanggan.
   • Hadiah wang tunai berjumlah RM50 – Pemenang-pemenang perlu menghantar butiran mereka, Salinan I/C, resit bercetak asal, dan tiket hadiah kepada MAPS untuk diproses.

Entri-entri Facebook & Instagram:

Entri-entri yang diterima akan disusun mengikuti tarikh dan masa penerimaan (Penyertaan Instagram HANYA akan mempunyai tarikh penerimaan).

Cara pemilihan pemenang Peraduan:

HADIAH UTAMA x 3

 1. Pemenang-pemenang hadiah utama akan dipilih berdasarkan gambar atau video paling kreatif yang diterima semasa tempoh peraduan.
 2. MAPS akan menyenaraikan 15 gambar/video.
 3. Selepas itu, klien akan memilih 3 gambar/video yang paling kreatif dalam urutan nombor dari 1 hingga 3.
 4. Klien juga akan memilih pemenang-pemenang yang lain dan menyusun urutan nombor mereka bermula dari 4.

Pengumuman pemenang:

 • Post Pengumuman Pemenang akan dipaparkan di laman media sosial dan pemenang-pemenang yang dipilih perlu menghantarkan nombor telefon mereka kepada penganjur.
 • Agensi media sosial dikehendaki untuk menyimpan butiran pemenang dan menghantar kepada MAPS.MAPS akan menghubungi para pemenang untuk menunjukkan resit pembelian sebagai bukti pembelian.
 • MAPS mengesahkan resit dan butiran.
 • Tidak akan ada pemenang pengganti sekiranya ada pemenang yang dipilih tidak membalas POP kerana namanya telah diterbitkan.

Nota: Setiap peserta hanya dibenarkan memenangi satu (1) Hadiah Utama sepanjang tempoh peraduan.

Kriteria-kriteria pemilihan gambar/video:

 • Peserta dikehendaki menunjukkan produk SAFI Shayla dalam gambar/video.
 • Muka peserta MESTI muncul dalam gambar/video.
 • Gambar/ video mesti menunjukkan cabaran yang diambil, contohnya; bungee jumping, paragliding, ect.
 • Gambar/video yang diambil oleh studio yang profesional adalah tidak dibenarkan.
 • Gambar/video yang telah photoshop adalah tidak dibenarkan.
 • Peserta dikehendaki menghantar gambar/video yang diambil baru-baru ini.
 • Tidak menunjukkan jenama atau logo lain dalam gambar/video.
 • Tidak menunujukkan sebarang unsur pornografi, kelucahan, seksual atau cabul.